Prayers to Theotokos Mother Mary
 
φιμώνω
Links
Links
Prayers to Jesus Christ The Lord Button

Марие Дево Чистая (Агни Парфене)


Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице,
Marie, Devo Chistaya, Presvyataya Bogoroditse,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Царице Мати Дево, Руно всепокрывающее,
Tsaritse Mati Devo, Runo vsekh pokriyvayushchee,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Превысшая Небесных Сил, Нетварное Сияние
Previysshaya Nebesniykh Sil, Netvarnoe Siyanie
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Лико́в девичьих Радосте, и Ангелов Превысшая,
Likov devich'ikh Radoste, i Angelov Previysshaya,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Небес Честна́я Сило, и Свете паче все свето́в,
Nebes Chestnaya Silo, i Svete pache vse svetov,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Честнейшая Владычице всех Небесных Воинств,
Chestneyshaya Vladiychitse veskh Nebesniykh Voinstv,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Всех праотцев Надеждо, пророков Исполнение,
Vsekh praottsev Nadezhdo, prorokov Ispolnenie,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

В подвизех Ты — Помоще, Кивоте Бога Слова,
V podvizekh Tiy - Pomoshche, Kivote Boga Slova, Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

И девам — Ликование, и матерем — Отрадо,
I devam - Likovanie, i materem - Otrado
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Целомудрия Наставнице, душ наших Очищение,
Tselomudpriya Nastavnitse, dush nashikh Ochishchenie,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Покрове, ширший облака, и страждущих Пристанище,
Pokrove shirshiy oblaka, i strazhdushchikh Pristanishche,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Немощных Покров и Заступнице, Надеждо ненадежных,
Nemoshchniykh Pokrov i Zastupnitse, Nadezhdo nenadezhniykh,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Марие, Мати Христа — Истиннаго Бога,
Marie - Mati Khrista - Istinnago Boga,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Ааронов Жезле Прозябший, Сосуде тихой радости,
Aaronov zhezle prozyabshiy, Sosude tikhoy radosti,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Всех сирых и вдов Утешение, в бедах и скорбех — Помоще,
Vsekh siriykh i vdov Uteshenie, v belakh i skorbekh - Pomoshche,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Священная и Непорочная, Владычице Всепетая,
Svyashchennaya i Neporochnaya, Vladiychitse Vsepetaya,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Приклони ко мне милосердие Божественнаго Сына,
Prikloni ko mne miloserdie Bozhestvennago Siyna,
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Ходатайце спасения, припадая взываю Ти:
Khodaitse spaseniya, pripadaya vziyvayu Ti:
Радуйся, Невесто неневестная.
Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Аминь.
Ahmeen.